ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

 
 

Ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω χρησιμοποίησης, των οινοποιητικών αποβλήτων: Παραγωγή φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και οργανικού λιπάσματος

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1/9/2003-31/12/2006