Δράσεις
 

Κατά το διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου του 2003 και του Δεκεμβρίου του 2006 που διήρκησε η υλοποίηση του έργου DIONYSOS:

Σχεδιάστηκαν, εξετάστηκαν και δοκιμάστηκαν διάφορα εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης των στέμφυλων, στόχος των οποίων ήταν αφενός η αποδοτική και ολοκληρωμένη επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων και αφετέρου η ανάκτηση των περιεχόμενων πολυφαινολών.

Επιλέχθηκε βάσει τεχνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων το βέλτιστο σενάριο διαχείρισης των στέμφυλων

Επί του επιλεχθέντος σεναρίου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σε πιλοτική κλίμακα μονάδα επεξεργασίας των στέμφυλων.

Η πιλοτική μονάδα λειτούργησε δοκιμαστικά κατά την διάρκεια δύο διαδοχικών οινοποιητικών περιόδων. Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν συνεχείς βελτιώσεις της ώστε να επιτευχθεί ο υψηλότερος δυνατός βαθμός απόδοσης της.

 

Το τελικό αποτέλεσμα της πιλοτικής λειτουργίας της μονάδας ήταν:

1. Ένα πρώτο εκχύλισμα πλούσιο σε πολυφαινόλες με υψηλή αντιοξειδωτική δράση και υψηλή προστιθέμενη αξία (≈1 Κg ανά 100 κιλά στέμφυλα)

2. Ένα δεύτερο εκχύλισμα που περιέχει όλες τις χρωστικές του σταφυλιού.

3. Καθαρή trans-ρεσβερατρόλη

4. Ένα υποκίτρινο υδατικό απόβλητο χωρίς πολυφαινόλες, το οποίο αξιοποιείται στην ίδια την μονάδα που θα εφαρμόζει την αναπτυχθείσα τεχνολογία για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών της σε κατανάλωση νερού

5. Φυσικό οργανικό εδαφοβελτιωτικό (compost).

 

Τα προϊόντα 1-3 παράγονται σε μορφή και καθαρότητα κατάλληλη για χρήση ως πρώτη ύλη σε διάφορες εφαρμογές:

- παραγωγή φαρμάκων

- παρασκευή καλλυντικών

- παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής κλπ.

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ